Grip op grote projecten

Gebiedsontwikkeling Leyweg-Escamplaan (Haga)

Gebiedsontwikkeling Leyweg-Escamplaan (Haga)

Algemeen

Financieel

Datum van gegevens

1-1-2019

Looptijd

2014-2022

Projectnaam

GO Leyweg-Escamplaan

Omzet

62,4 mln.

Projectkenmerk

Grondexploitatie

Planrealisatie

56,30%

Programma

Stadsontwikkeling en wonen

Saldo eindwaarde

4,19 mln. NEG

Portefeuillehouder

B.A.Revis

Risicoprofiel

1,69 mln. NEG

Samenvatting

1-6-2018

1-1-2019

Maatschappelijke effecten

GROEN

GROEN

Inhoudelijke kaders

GROEN

GROEN

Saldo

GROEN

GROEN

Risico's en bandbreedte saldo

GROEN

GROEN

Proces en informatie

GROEN

GROEN

Voortgang en planning

GROEN

GROEN

Wijzigingen:
Er heeft geen verslechtering van de stoplichten plaatsgevonden.

Omschrijving

Het project betreft de integrale herontwikkeling van het gebied rondom het HagaZiekenhuis tot een woongebied in combinatie met maatschappelijke en commerciële functies. Het gebied wordt begrensd door de Leyweg, Escamplaan, het Florence Nightingale park en de keerlus van tramlijn 6. Het Haga Ziekenhuis en Apotheek Haagse Ziekenhuizen hebben de uitbreiding van het medisch cluster zelf ter hand genomen.

Vanaf oktober 2015 is onderhandeld tussen de gemeente, Heijmans en Patrizia Netherlands BV om te komen tot een sluitende business case, waarin de uitgangspunten van het bestemmingsplan Florence Nightingalepark als kader zijn gehanteerd. Dit heeft geleid tot een programma met 620 woningen (een mix van appartementen en grondgebonden woningen, 30% sociale sector). Op 7 juni 2016 heeft het College van B&W ingestemd met het herziene projectdocument, de grondexploitatie en de raamovereenkomst met Heijmans en Patrizia Netherlands BV (RIS294393). De raamovereenkomst is op 8 juni 2016 door de betrokken partijen ondertekend. De Raad heeft op 15 december 2016 (RIS 295701) de- grondexploitatie bekrachtigd, samen met alle andere in 2016 door het College vastgestelde grondexploitaties.
In deze vastgestelde grondexploitatie is gekozen voor een integrale ontwikkeling van alle deelgebieden met een openbaar toegankelijke verdiepte parkeergarage en versnelling van de realisatietermijn ten opzichte van een gefaseerde aanpak zoals eerder benoemd in de Nota van Uitganspunten.

Op 15 november 2016 heeft het college ingestemd met het vrijgeven voor inspraak van een verkeersdocument en een “ontwikkelingskader”. Op 4 juli 2017 heeft het College met inachtneming van de inspraakreacties besloten het ontwikkelingskader vast te stellen (RIS 297430) als beeldkwaliteitsplan en in afwijking van het eerdere besluit een enigszins gewijzigde verkeersontsluiting vastgesteld (RIS 297429).

Op 7 november 2017 heeft het college het Voorlopig Ontwerp voor de openbare ruimte voor de deelgebieden 1, 2 en 4 vastgesteld (RIS298355). Deelgebied 3 dient in verband met de herstart van de naastgelegen geothermiebron een andere verkaveling te krijgen dan in de raamovereenkomst overeengekomen.