Grip op grote projecten

Risico's en bandbreedte investering

Risico's en bandbreedte investering ORANJE

Op basis van de benoemde en onbenoemde risico’s op het investeringsproject Fietskelder Koningin Julianaplein wordt het risicoprofiel opgesteld. Dit wordt periodiek gedaan door een Monte Carlo analyse uit te voeren met als resultaat een normaalverdeling van het bedrag wat nodig is voor dekking van de risico’s en toekomstige contractwijzigingen (meer- en minderkosten tijdens de uitvoering). Inclusief de al verplichte financiële contractwijzigingen en de al voorziene kosten geeft dit het te verwachten uitvoeringsbudget van € 40,23 mln.

1-6-2018

1-1-2019

Verschil

Te verwachten uitvoeringsbudget

€ 36,7 tot € 41,4mln.

€ 40,2 mln. Zie toelichting.

€ 3,5 mln. NEG

Wijzigingen

Eind 2018 is duidelijk geworden dat het verwachte tekort voor de realisatie van de fietsenstalling op € 3,5 mln. uitkomt met een nog nader te bepalen onvoorzien. Het tekort is opgebouwd uit gemaakte kosten voor VTW's, personeelskosten en een reservering voor nog op te treden risico's.
Deloitte heeft onderzoek naar het project gedaan en doet de aanbeveling om aanvullend de post onvoorzien voor de fietsenstalling en de verbindingstunnel te verhogen. Tevens is de raad geïnformeerd dat de fietsenstalling eind 2019 gereed is.Verwacht wordt dat de gemeenteraad voor de zomer van 2019 een voorstel ontvangt over aanvullende dekking voor de fietsenstalling. Op dit moment worden daarvoor de benodigde budgetten in beeld gebracht en dekkingsbronnen gealloceerd. Zie hiervoor ook de brief aan de raadscommissie ruimte over de voortgang van de fietsenstalling d.d. 18 december 2018 RIS301436. Het tekort valt buiten het kader en de raad is hier vooraf over geïnformeerd, waardoor het stoplicht voor 'risico's en bandbreedte investering' op Oranje komt te staan.