Grip op grote projecten

Proces en informatie

Proces en informatie ORANJE

In de eerste helft van 2016 hebben zowel de tender voor de bovenbouw als de aanbesteding van de fietsenstalling plaatsgevonden. Naar aanleiding van de aanbesteding is middels een collegebesluit de dekking voor de Fietsenkelder opgenomen (Aanbesteding fietsenstalling Koningin Julianaplein, 5 juli 2016, DSO/2016.757).
Door gewijzigde BBV-regelgeving zijn de onderdelen in de grondexploitatie van Den Haag Nieuw Centraal die geen directe relatie hebben met het vervaardigen van bouwrijpe grond uit de grondexploitatie gelicht. Voor de grondexploitatie Den Haag Nieuw Centraal betekende dit dat de Fietsenkelder en de daarbij horende elementen als de expeditietunnel en de verbindingstunnel er geen deel meer vanuit maken. Dit is via een raadsbesluit besloten (Gewijzigd gebundeld voorstel van het college betreffende aanvullende wijzigingen als gevolg van vernieuwing BBV, 15 december 2016, DSO/2016.1225, RIS295701).
Het meest recente voortgangsbericht over dit project heeft de commissie ruimte op 18 december 2018 ontvangen (RIS301436). Hierin is gemeld wanneer de fietsenstalling wordt opgeleverd en naar verwachting in gebruik genomen gaat worden, wat de aanpak en tijdpad is dat de verbindingstunnel wordt gerealiseerd en wat de conclusies en aanbevelingen zijn uit het onderzoeksrapport van Deloitte.
Vanwege de oorspronkelijke verweving met de grondexploitatie is het schema proces en informatie opgenomen in de GRIP rapportage van de grondexploitatie van Den Haag Nieuw Centraal.

Wijzigingen

Op 18 december 2018 is de raad geïnformeerd over de voortgang bij de realisatie van de fietsenstalling (RIS301436 Voortgang fietsenstalling Koningin Julianaplein). Vanwege deze nieuwe infromatie komt het stoplicht voor "proces en informatie' op Oranje te staan.