Grip op grote projecten

Risico's en bandbreedte investering

Risico's en bandbreedte investering GROEN

De risico’s op het investeringsproject OCC worden gedekt uit risicoreserves en onvoorzien binnen het vastgestelde uitvoeringsbudget van € 210,9 mln.

1-6-2018

1-1-2019

Verschil

Risicoreservering en onvoorzien (binnen het vastgestelde uitvoeringsbudget)

€ 0,7 mln.

€ 7,3 mln.

€ 6,6 mln.

Wijzigingen tot 1 januari:

Met het in juli 2018 aangenomen Raadsvoorstel (RIS 300068) is sprake van een aangepast projectbudget van € 210,9 mln. De som van de realisatie, verplichtingen en prognose in alle kostensoorten bedraagt per heden € 203,6 mln. Dat betekent dat er binnen het projectbudget à € 210,9 mln. sprake is van een restant van € 7,3 mln. Dat restant à € 7,3 mln. is beschikbaar voor risico's/onvoorziene kosten binnen het project. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de onvoorziene kosten die nu concreet in beeld zijn en resterende middelen voor risico's / onvoorziene kosten. De onvoorziene kosten die thans concreet in beeld zijn hebben een omvang van € 2,1 mln. Het restant, voor overige risico’s, bedraagt dus € 5,2 mln.  Op grond van de huidige inzichten is er  geen aanleiding extra risicomiddelen beschikbaar te stellen of om risicomiddelen te laten vervallen.