Grip op grote projecten

Proces en informatie

Proces en informatie GROEN

Scheveningen Haven

voorbereiding

start            

Tijd

2008

2009

2010

2011

2012

2013-2014

Informatie

Raadsmededeling
uitwerking
Nota van Uitgangspunten en samenwerkings-overeenkomst

DSO/2011.234
15-02-2011
Commissie brief belangrijkste wijzigingen t.o.v.
de Nota van Uitgangspunten en instelling Klankbordgroep

Commissiebrief over collegebesluit (DSO 1791)

Q4 2013
Collegebesluit vaststelling MER en bestemmings-plan

Q2 2013
Beeldkwaliteitsplan
Beheerplan

Datum besluit

RIS 151113
14 februari 2008
Raadsbesluit geamenteerde Nota van Uitgangspunten planontwikkeling Scheveningen Haven

8 juli 2008
ASR, Malherbe, ING ontwikkelings-competitie

RIS 167936
5 november 2009
Ondertekening samenwerkings-overeenkomst ING/ ASR/ Malherbe voor uitwerking haalbaarheidstudie en stedenbouwkundig plan

RIS 169987
18 januari 2010
Raadsbesluit vaststelling Masterplan Scheveningen Kust

RIS 180873
28 juni 2011
Collegebesluit
Voortgangs-rapportage Scheveningen Haven

RIS 246576
17 februari 2012
Collegebesluit
Projectdocument en grondexploitatie

Overeenkomst

RIS 168251
5 november 2009
College-behandeling Stand van zaken Nota van Uitgangspunten Scheveningen Haven

Eind 2009
Ondertekening Vispact Noordelijk
Havenhoofd

1 februari 2011
Verlenging samenwerkingsover-eenkomst

Eind mei 2011 Businesscase Noordelijk Havenhoofd

RIS 248200
11 april 2012
Overeenkomst  belangen-
vereniging en gemeente Den Haag

RIS 246576
17 februari 2012
Collegebesluit
- Realisatieover-
eenkomst Schev. Haven met ASR/Malherbe
- Intentieover-eenkomst Viscluster
- Intentieover-eenkomst BSH

  uitvoering
eind

tijd

2015

2016

2017

2018

  2019   201

2020-2025

Informatie

Uitspraak RvS bestemmingsplan15 juli 2015

Start bouw blok 4c

Start bouw blok
7 & 8

17 februari 2017
Ondertekening GOO Volker Wessels Vastgoed en Viscluster

Start bouw Inntel hotel

Verwacht:
Vaststelling beeldkwaliteits-plan

Verwacht:
Vaststelling VO Hellingkade

Start uitvoering Houtrustweg

Start bouw
La Liguiria

Start bouw blok 4a Zuidhaven

Start bouw
blok 5
Stebru Zeezicht

Verwacht:
Bouw blok 4b, blok 3, blok 4d (MRPD)

Datum besluit

Uitspraak voorzieningen-rechter
30 juli 2015 inzake ontruiming van de Vloek.

6 september 2016
RIS 296618
Herziening projectdocument en grondexploitatie

Start bouw blok 6

Overeenkomst

7 november 2016 Overeenkomst Bouwfonds IM

6 juli 2016 Allonge ASR

Planning

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018-2025

PD

= Projectdocument

BP

= Bestemmingsplan

UV

= Uitvoering

Verwacht 2019/2020
Voor blok 4b wordt gestart met de uitwerking van het ontwerp. De programmering van Blok 3 op de kop van de derde haven wordt verder onderzocht.

Recent en te verwachten besluitvorming

De gebiedsontwikkelingsovereenkomst (GOO) geeft de afspraken tussen de partijen voor een integrale gebiedsontwikkeling voor het Noordelijk Havenhoofd. De herziening van het projectdocument en de grondexploitatie zijn op 6 september 2016 samen met een beeldkwaliteitsplan voor het Noordelijk havenhoofd vastgesteld. De gebiedsontwikkelingsovereenkomst is op 17 februari 2017 ondertekend.
Er is gestart met de bouw van het driesterrenhotel. Uitvoering van het totale programma is van 2019 - 2024
De bouwblokken 4c en blok 6 zijn opgeleverd. De bouwblokken  7 en 8 worden in 2019 opgeleverd. In november 2016 is een overeenkomst gesloten met Stebru voor blok 5.
Er is een realisatieovereenkomst gesloten met De Zuid C.V. (samenwerking tussen MRP-D en Vorm Ontwikkeling) voor de realisering van het grootste deel van de bebouwing op het Norfolkterrein. Deze overeenkomst is herzien met een allonge op 5 juli 2016 op basis van het nieuwe programma. Op basis van de wens om meer maritieme bedrijvigheid te huisvesten wordt nog gestudeerd op aanpassing van het programma in blok 3.
In 2019 moet de raad besluiten om het geld voor de vernieuwing van de kadewand aan de 3e haven beschikbaar te stellen. Het deel van de uitbreiding van de kade wordt gefinancierd uit de GREX.

Wijzigingen

Niet van toepassing.