Grip op grote projecten

Maatschappelijke effecten

Maatschappelijke effecten GROEN

Onderdeel in de programmabegroting

Het project is onderdeel van Programma 13 Stadsontwikkeling en Wonen.

Relatie met doelen in beleidskaders

  • Woonvisie Den Haag 2009-2020: woonsfeer ‘relaxed wonen aan de stadsrand’.
  • Leisurenota Den Haag 2005-2010: hierin is de A12-zone de ’potentiele voorkeurslocatie voor leisure voor de langere termijn’.
  • Bedrijventerreinen Strategie 2005-2020: typering deelplan 24 als ‘modern bedrijventerrein’
  • Haagse Nota Mobiliteit 2010-2020. Hierin wordt het verkeers- en vervoersbeleid voor de periode tot 2020 beschreven, met een doorkijk tot 2030. Met als doel dat de gemeente Den Haag – met de toename van het te verwachten verkeer - ook in de toekomst goed bereikbaar en leefbaar blijft
  • Raadsmededeling 2016.035 (RIS 291524); tijdelijke huisvesting 150 statushouders rondom de Plas van Reef
  • Raadsmededeling 2016.131 (RIS 29391); voortgang huisvesting statushouders: definitieve locatiekeuze voor deelplan 20

Relatie met doelen in projectkaders

In 2005 is het projectdocument A12-zone Ypenburg (RIS 124442) door het college vastgesteld en daarmee de overall grondexploitatie A12 zone operationeel verklaard. Daarbij is de A12-zone onderverdeeld in de volgende deelplannen met genoemd programma:

a) deelplan 19 woningen en voorzieningen
b) deelplan 20 strategische reservelocatie met bestemming bedrijvigheid
c) deelplan 24 bedrijven en twee kantoren
d) deelplan 25 strategische reservelocatie met bestemming bedrijvigheid
e) deelplan 26 kantoren
f) hoofdplanstructuur aanpak ontsluitingswegen van de deelplannen en kruispunten met de
hoofdontsluitingsweg Ypenburg
In 2006 is het projectdocument deelplan 19 vastgesteld. Uitgangspunt bij de ontwikkeling van deelplan 19 was dat dit gebied samen met de aangrenzende stationslocatie de schakel diende te vormen tussen Ypenburg en Leidschenveen. Mede vanwege de nabijheid van het NS station Ypenburg diende deelplan 19 vormgegeven te worden als stedelijke woon- en werkbuurt. De daarbij behorende kenmerken zijn functiemenging, (kleinschalige) publieksgerichte functies, stedelijke levendigheid, een hoge bebouwingsdichtheid en intensief ruimtegebruik. Met het vatstellen van het projectdocument deelplan 19 is ingestemd met de verdere uitwerking van het stedenbouwkundig schetsontwerp uit  2005 en het hierbij behorende programma omvattende de ontwikkeling en realisering van commerciële ruimte, woningbouw, een multifunctioneel voorzieningen centrum ten behoeve van Politie regio Haaglanden en een school voor speciaal basisonderwijs).

Eind 2006 is de Uitgangspuntennota Deelplan 20 A12-zone vastgesteld (RIS142199). Met de vaststelling van deze uitgangspuntennota is de functiewijziging van deelplan 20 naar stedelijk woongebied met hoge dichtheden (circa 500 woningen) en een zwembad geëffectueerd.
Eind 2011 is de partiële herziening projectdocument A12-zone Ypenburg en bijbehorende grondexploitatie vastgesteld (RIS 181916). In dit projectdocument is deelplan 25 (143.404 m² BVO bedrijventerrein) uit exploitatie genomen en in deelplan 26 49.000 m² BVO kantorenprogramma geschrapt. Eind 2012 is de partiële herziening projectdocument deelplan 20 en bijbehorende grondexploitatie vastgesteld. (RIS 255232). Daarbij is het woningaantal teruggebracht naar 240 woningen, in een mix van (sociale en markt) huur en koop waarvan het merendeel grondgebonden is.
Eind 2013 is het programma voor de Fregatsingel (deelplan 19) naar aanleiding van veranderingen in de markt opgenomen in het Kleinschalig Opdrachtgeverschap van de gemeente Den Haag, en daarmee aangepast naar 22 kavels voor woningbouw (RIS 267843).
Eind 2013 zijn de hoofdplanstructuur (gerealiseerde delen) en deelplan 20 (zwembad) gedeeltelijk afgesloten (RIS 269144).

Medio 2015 is het resterende kantorenprogramma van deelplan 26 (33.000 m²-bvo) gewijzigd naar leisure incl. horeca en parkeervoorziening (partiële herziening 30 juni 2015, RIS 284142).

In de eerste helft van 2016 is de projectdocumentherziening deelplan 20 vastgesteld, met daarin 233 woningen, waarvan 100 grondgebonden en 48 gestapeld in kleinschalig opdrachtgeverschap, 70 sociale huur appartementen en 15 woningen die tijdelijk gebruikt worden voor de huisvesting van statushouders.

In september 2017 is de projectdocumentherziening deelplan 20 Hofbadtoren (RIS 297955)

vastgesteld, waarmee het programma voor de hofbadtoren naast het zwembad is gewijzigd van 70 in circa 156 sociale huur appartementen.

Wijzigingen