Grip op grote projecten

Risico's en bandbreedte saldo

Risico's en bandbreedte saldo GROEN

De risico’s op de grondexploitatie worden opgevangen door de Reserve Grondbedrijf. De benodigde omvang van deze risicobuffer wordt jaarlijks bepaald in de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG).  

1-6-2018

1-1-2019

Verschil

Risicoprofiel

€ 1,24 mln. NEG

€  0,77 mln. NEG

€  0,47 mln. POS

Bandbreedte (eindwaarde)

Best case saldo

€ 3,05 mln. NEG

€  3,83 mln. NEG

€  0,78 mln. NEG

MPG scenario

€ 4,90 mln. NEG

€  4,96 mln. NEG

€  0,06 mln. NEG

Worst case saldo

€ 5,72 mln. NEG

€ 5,76 mln. NEG

€  0,04 mln. NEG

Het risicoprofiel is per 1-1-2019 bepaald op € 0,77 mln. negatief. De bandbreedte in saldo is gebaseerd op de risicoscenario’s MPG. De bandbreedte ligt tussen de € 3,83 mln. negatief en € 5,76 mln. negatief op eindwaarde per 31-12-2023[1].
Het risicoprofiel van de A-12 zone is ten opzichte van de Begroting 2019-2022 verbeterd met € 0,47 mln.
De marktrisico's zijn opnieuw bijgesteld, omdat voor een groot aantal kavels grondreserveringscontracten zijn afgesloten. Voor deze kavels is het risico voor mogelijke daling van de opbrengst komen te vervallen. Het risico is gedaald met € 0,55 mln.
De projectrisico's van de A-12 zone zijn toegenomen met € 0,08
De saldi van de diverse scenario’s zijn gewijzigd als gevolg van het verslechteren van het saldo op eindwaarde en door een gewijzigd risicoprofiel. De bandbreedte ligt tussen de € 3,83 mln. negatief en € 5,76 mln. negatief op eindwaarde per 31-12-2023[2].

[1] Het negatieve saldo op eindwaarde is de som van de berekende eindwaarden van de afzonderlijke grondexploitaties met verschillende einddata.
[2] Het negatieve saldo op eindwaarde is de som van de berekende eindwaarden van de afzonderlijke grondexploitaties met verschillende einddata.