Grip op grote projecten

Saldo

Saldo GROEN

Saldo

01-06-2018

01-01-2019

Verschil

Nominale waarde

€ 2,89 mln. NEG

€ 3,43  mln. NEG

€ 0,5 mln. NEG

Contante waarde

€ 3,58 mln. NEG

€ 4,00  mln. NEG

€ 0,4 mln. NEG

Eindwaarde

€ 3,66 mln. NEG

€ 4,19  mln. NEG

€ 0,5 mln. NEG

Het saldo van de grondexploitatie is met de Programmarekening € 4 mln. negatief op contante waarde per 1-1-2019. Dit saldo is gedekt door de Voorziening Negatieve Plannen.

Wijzigingen

Ten opzichte van de stand per 1 juni 2018 zijn in deelplan 20 kosten opgenomen voor het definitief afwerken van de gevel van het Hofbad. Het uitgangspunt was dat de nieuwbouw tegen de gevel van het Hofbad neergezet zou worden, maar bleek achteraf niet mogelijk. Verder zijn de plankosten in deelplan 26 gestegen vanwege te volgen juridische procedures met betrekking tot het verlenen van de bouwvergunning, erfgrensdiscussies met naastgelegen kantoren in het kader van het opstellen van de uitgifteakte. Dit heeft geresulteerd tot vertraging van de uitgifte en verlenging van de looptijd van het plan.
Overige wijzigingen betreffen autonome mutaties.
Het saldo van A-12 Totaal wordt op contante waarde dan € 4 mln. nadelig per 1-1-2019. Ten opzichte van de stand per 1 juni is dat een verslechtering met € 0,4 mln.