Onderhoud kapitaalgoederen

Vastgoed

Vastgoed

Beleidskader
De gemeente is verantwoordelijk voor het optimaal inzetten van haar vastgoed ter uitvoering van bestuurlijk vastgestelde doelen. De gemeente draagt zorg voor efficiënte en gemeentebrede beleidsvorming op het gebied van ontwikkeling en realisatie, beheer en inzet van het gemeentelijk vastgoed. Het planmatig laten uitvoeren van eigenaaronderhoud is hier een belangrijk onderdeel van. Het streven is om aan alle panden onderhoud uit te voeren conform een éénduidige systematiek. Daarbij wordt in principe een strikte scheiding tussen het eigenaaronderhoud en het huurdersonderhoud gemaakt, conform het Burgerlijk Wetboek. De gemeente is op basis hiervan uitsluitend verantwoordelijk voor het laten uitvoeren en bekostigen van het eigenaaronderhoud. Daar waar de gemeente zelf ook gebruiker is, geldt uiteraard dat de gemeente ook het gebruikersonderhoud verzorgt.

De gemeentelijke vastgoedportefeuille wordt onderhouden conform de methodiek van conditie gestuurd onderhoud (NEN2767). In deze systematiek wordt gekeken naar de staat van de afzonderlijke bouwelementen. Afhankelijk van de conditie wordt er een kwaliteitsscore aangegeven van 1 (uitstekend) tot 6 (zeer slecht).

In de op 20 februari 2014 door de gemeenteraad vastgestelde ‘Nota Vastgoed’ (RIS 269126) is beschreven dat het streven is om voor panden die structureel onderdeel uitmaken van de vastgoed-portefeuille de conditiescore minimaal op niveau 3 (redelijk) te krijgen en/of te houden en per bouwelement in te grijpen wanneer conditie 4 (matig) wordt geconstateerd. Per pand kan er afhankelijk van het toekomstperspectief, locatie en representativiteit op bouwdeelniveau gedifferentieerd worden in het kwaliteitsniveau van onderhoud. De meerjarige onderhoudsplannen (MOP’s) worden per object periodiek geactualiseerd.

Verduurzaming Meerjaren Onderhoudsplannen
Reguliere verduurzamingsmaatregelen worden op natuurlijke vervangingsmomenten uitgevoerd zoals bijvoorbeeld het isoleren van een dak wanneer de dakbedekking vervangen moet worden, of vervanging door energiezuinigere installaties. Dit betekent dat bij de periodieke inspecties van panden tevens de energetische staat van het pand in beeld wordt gebracht en wordt opgenomen in de Duurzame Meerjaren OnderhoudsPlannen (DMOP’s). Met deze informatie kunnen vanuit de DMOP verduurzamingsscenario’s onderzocht worden. Geplande onderhoudswerkzaamheden met verduurzaming als neveneffect worden gefinancierd vanuit de DMOP, overige verduurzamingsmaatregelen worden uit daarvoor specifiek beschikbaar gestelde middelen gefinancierd. De DMOP ondersteunt de opgave het vastgoed conform de gemeentelijke doelstellingen versneld te verduurzamen. De aanpak staat in hoofdlijnen beschreven in de paragraaf vastgoed.

Financieel resultaat 2018

Door het gemeentelijk vastgoed als één complex te beschouwen, kunnen schaal- en efficiencyvoordelen behaald worden. Bij het vaststellen van de begroting 2018-2021 zijn de onderhoudsvoorzieningen komen te vervallen. Randvoorwaarden zijn dat alle middelen in de bestaande exploitatie die bestemd zijn voor onderhoud hiervoor beschikbaar blijven en als één budget gezien mogen worden. Om de systematiek goed te laten functioneren is één (gemaximeerde) gemeentebrede reserve voor eigenarenonderhoud vastgoed ingesteld waarmee de jaarrekeningresultaten verrekend kunnen worden. De gemeente heeft hiermee een buffer om grote pieken en dalen op te vangen in de (structurele) onderhoudslasten. De gemaximeerde bovengrens van de reserve is op € 4,5 mln gesteld. Daarmee is het onderhoud voor de komende jaren geborgd en kan ervaring met het nieuwe systeem worden opgedaan. In 2018 was in totaal een realisatie van € 10,2 mln geraamd. Dat is een geraamde overbesteding t.o.v. het structurele budget (€ 8,6 mln) van € 1,6 mln. De werkelijke uitgaven waren in 2018 € 0,2 mln. hoger dan begroot. De extra gerealiseerde uitgaven van € 1,8 mln ten opzichte van het structurele budget worden onttrokken aan de hiervoor beschikbare reserve onderhoud vastgoed.

Onderstaande tabel geeft het verschil weer tussen het onderhoudsbudget obv de meerjarenonderhoudsplanning voor 2018 en de werkelijke uitgaven in 2018 (=Financieel resultaat)

Bedragen x € 1.000

Programma

Planning 2018

Realisatie 2018

Verschil

03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie

145

                103

               42

05 - Cultuur en Bibliotheek

3.622

             4.617

            -995

06 - Onderwijs

1.093

             1.059

               34

07 - Werk en Inkomen

274

                293

              -19

08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

1.602

             2.262

            -660

09 - Buitenruimte

404

                573

            -169

10 - Sport

2.089

                946

           1.143

11 - Economie

163

                 57

             106

12 - Mobiliteit

44

                   2

               42

13 - Stadsontwikkeling en Wonen*

-

-

-

14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

378

                210

             168

15 - Financiën

72

                255

            -183

Overhead

349

                 41

             308

TOTAAL

10.235

10.419

184

Structureel budget

8.604

8.604

Onttrekken aan reserve

1.631

1.815

184

Let op:         
Het onderhoud op programma Stadsontwikkeling en Wonen wordt bekostigd uit de reserve Strategisch vastgoed. Omdat dit vastgoed tijdelijk in beheer is zijn er geen structurele onderhoudsmiddelen beschikbaar.

Afwijkingingen op Meerjarenonderhoudsplan (MOP)
Voor alle objecten die in gemeentelijk beheer zijn met een verwachte beheertermijn van minimaal vijf jaar is een meerjaren onderhoudsplanning opgesteld. Deze planning fluctueert van jaar tot jaar en wijkt dus altijd af van het structurele onderhoudsbudget dat elk jaar gelijk is. In 2018 is in sprake van een overbesteding t.o.v. de begroting van € 0,2 mln.

Onder- en overbestedingen ten opzichte van de begrote uitgaven zijn in zijn algemeenheid te verklaren:
Met name bij grotere onderhoudswerkzaamheden kunnen de werkzaamheden in het lopende jaar in gang worden gezet maar vindt de uitvoering en facturering grotendeels plaats in het volgende jaar. Daarnaast kan op grond van de conditie van het betreffende element besloten worden de werkzaamheden eerder of later uit te voeren. Andere overwegingen bij vervroegd of uitgesteld onderhoud hebben te maken met efficiency in uitvoering zodat werkzaamheden gelijktijdig uitgevoerd kunnen worden. Op deze wijze wordt overlast bij gebruikers van panden beperkt en worden kosten bespaard. Dit geldt ook voor panden uit de kernportefeuille waar in het kader van verduurzaming maatwerkrapporten worden opgesteld en behalve onderhoud tevens geïnvesteerd wordt in verduurzamingsmaatregelen. Tot slot kan er sprake zijn van onvoorzien onderhoud en calamiteiten. Per pand wordt daar jaarlijks een klein bedrag voor gereserveerd voor het verhelpen van bijvoorbeeld daklekkages. Het komt echter ook voor dat elementen die normaal gesproken tijdens de levensduur van een pand niet vervangen hoeven worden toch gebreken vertonen en herstel of volledige vervanging toch noodzakelijk is. Ook is gebleken dat vaak na het opstellen van de begroting nog verschuivingen plaats vinden in de MOP waardoor prestatie en facturatie pas in een volgend jaar plaatsvinden. Komend jaar zal hier bij het opstellen van de begroting extra aandacht aan worden besteed.

Naast de bovengenoemde algemene verklaring van verschillen onderstaand een verklaring voor de grootste verschillen ten opzichte van de planning 2018 per programma. Alleen programma’s met een afwijking groter dan € 100.000 worden toegelicht.    

05 - Cultuur en Bibliotheek
De overbesteding van € 995.000 wordt met name veroorzaakt door:

Ferdinand Bolstraat 33 (Cultuurverzamelpand)
Renovatie gehele object niet bij opstellen begroting in planning opgenomen, € 635.000 overbesteding.

Korte Voorhout 3 (Koninklijke Schouwburg)
Calamiteit lekkage keldergang en vervangen ontruimings/alarminstallatie n.a.v. bezoek brandweer in
€ 326.000, overbesteding.

Nieuwe Molstraat 14 (Ateliers)
N.a.v. opmerkingen bij periodieke controle van de brandweer de brandmeldinstallatie (BMI). Plaatsen isolatie-glas tijdens schilderwerkzaamheden. In totaal €143.000 overbesteding.

Paviljoensgracht 20-24 (Cultuurverzamelpand)
Bij interne verbouwing tevens brandwerende maatregelen getroffen en brandmeldinstallatie (BMI) vervangen. In totaal  €117.000 overbesteding.

Prinsegracht 10-12 (’t Paard)
Opdracht schilderwerk eind 2017, prestatie en facturatie in 2018 € 100.000 overbesteding.

Rossinilaan 141 (Bibliotheek)
Verduurzaming dak inclusief lichtstraten en zonnepanelen, € 105.000 overbesteding.

Stadhouderslaan 37 (Museon)
Vervangen kozijnen ivm verduurzaming uitgesteld, € 700.000 onderbesteding.

Weimarstraat 63 (Theater de Nieuwe Regentes)
Ivm verhogen bezoekersaantal te nemen maatregelen gehele object brandveilig maken inclusief asbest verwijdering, € 250.000 overbesteding.

08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid
De overbesteding van € 660.000 wordt met name veroorzaakt door:

2e Braamstraat 9-11 (Wijkdienstencentrum)
Schilderwerk agv kozijn vervanging 2018 niet noodzakelijk,  € 130.000 onderbesteding.

Eekhoornrade 215 (Wijkcentrum )
Iom gebruiker diverse werkzaamheden uitgesteld tot 2023, € 150.000 onderbesteding.

Jacob Pronkstraat 2 (Begeleid Wonen)
Herstel ramen was niet meer mogelijk, hierdoor kozijnen icm verduurzaming vervangen, € 190.000 overbesteding.

Jan van Gojenstraat 92 (Bijeenkomstfunctie)
Opdracht asbest verwijdering 2017, prestatie en facturatie in 2018, € 148.000 overbesteding.

Scheveningseweg 90-92 (Huisvesting statushouders)
Uitgesteld gevelonderhoud voorgaande jaren. Na opstellen van begroting besloten dit jaar uit te voeren, € 835.000 overbesteding.

Van Ostadestraat 10-110 (Verkoop)
Object staat op de verkooplijst derhalve geen planmatig onderhoud uitgevoerd,  € 225.000 onderbesteding.

Zuidlarenstraat 6-10 (Mondriaan)
Schilderwerk reeds in 2017 uitgevoerd, € 100.000 onderbesteding.

09 – Buitenruimte
De overbesteding van € 169.000 wordt met name veroorzaakt door diverse kleine afwijkingen. De grootste afwijking betreft de volgende:

Havenkade 75 (Stadsboerderij)
Tegenvallende kosten schilderwerk en herstel houtrot, € 50.000 overbesteding

10 – Sport
De onderbesteding van € 1.143.000 wordt met name veroorzaakt door:

Escamplaan 57 (Zwembad Escamphof)
Werkzaamheden aan technische installaties zijn 1 jaar uitgesteld en samengevoegd met het vervangen van de overige installaties, €180.000 onderbesteding.

Haags Kwartier 55 (Cars Jeans Stadion)
Vervangen gevelbekleding is nog niet noodzakelijk en in verband met bedrijfsvoering vervangen diverse installaties uitgesteld. In totaal € 176.000 onderbesteding.

Laan Van Kans 9-11-13 (Sporthal Boswijk)
Vervangen installatie onderdelen uitgesteld naar 2019, €121.000 onderbesteding.

Lindoduin 36 (Sporthal Lindobeach)
Vanwege onzekere toekomst alle werkzaamheden uitgesteld, € 290.000 onderbesteding.

Mr. P. Droogleever Fortuynweg 22 (Sportcampus)
Bij opstellen van de begroting is te hoog bedrag opgenomen omdat de planning nog niet volledig was afgesteld en nog niet duidelijk was welke rol de VVE bij het uitvoeren van deze planning zou zijn, € 290.000 onderbesteding.

Panamaplein 30 (Sporthal Hoge Veld)
Werkzaamheden in overleg met gebruiker uitgesteld naar 2020, €230.000 onderbesteding.

11 – Economie
De onderbesteding van € 106.000 wordt met name veroorzaakt door:

Churchillplein 10 (Wold Forum)
Eind 2018 is na afronding van de renovatie de Mop geactualiseerd, de eerste werkzaamheden zullen hierdoor pas plaatsvinden in 2019, € 106.000 onderbesteding.

14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening
De onderbesteding van € 168.000 wordt met name veroorzaakt door:

Westduinweg 38-40 (Wijkgebouw)
Gevel renovatie uitgesteld om te combineren met verduurzaming, €100.000 onderbesteding.

15 – Financiën
De overbesteding van € 185.000 wordt met name veroorzaakt door diverse kleine afwijkingen. De grootste afwijking betreft de volgende:

Clingendael 13 (Ateliers)
Sanering asbest dakbedekking €32.000 opdracht 2017, prestatie en facturatie in 2018, € 32.000 overbesteding.

Overhead
De onderbesteding van € 308.000 wordt met name veroorzaakt door:

Trekvlietplein 3 (Kantoor)
Geplande onderhoudswerkzaamheden zijn grotendeels uitgesteld tot 2019 om deze projectmatig met verduurzamingsmaatregelen uit te voeren, € 242.000 (onderbesteding)