Onderhoud kapitaalgoederen

Strategische kernvoorraad

Strategische kernvoorraad

Strategische Kernvoorraad

De panden Spui, Leyweg en de stadsdeelkantoren vormen de strategische kernvoorraad.

Het onderhoud van deze panden wordt volgens strategische onderhoudsplannen (MOP) uitgevoerd.
Het vervangen van grote componenten, zoals dakbedekking en verwarmingselementen, zijn investeringen. Deze verlopen financieel via het Meerjarig Investeringsplan (MIP)

In de jaarrekening 2018 is in totaliteit een bedrag van € 6,6 mln. aan onderhoud aan panden verantwoord, waarvan € 1,8 mln. is geactiveerd.

Financieel overzicht
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de uitgaven in 2018 ten opzichte van de begroting.

                   (Bedragen in €1.000)

Vul naam van het onderwerp in

Begroot 2018

Uitkomst 2018

Saldo 2018

SKV Panden Basis

Structureel onderhoud

  • Regulier dagelijks onderhoud

2.975

2.823

152

  • Projectmatig onderhoud (MOP)

2.398

1.951

447

Investeringen m.b.t. onderhoud

  • Projectmatig onderhoud (MIP)

2.093

1.831

262

Totaal kosten onderhoud MOP

7.466

6.605

861

Op het structureel onderhoud is per saldo € 0,6 mln. minder aan lasten verantwoord dan begroot. Dit is het gevolg van herfasering van projecten. De oorzaak hiervan is dat projecten zijn uitgesteld wegens een nadere uitwerking van de plannen.

Aan projectmatig onderhoud dat ten laste is gebracht van investeringskredieten is in 2018 een bedrag besteed van € 1,8 mln. Ten opzichte van de investeringsbegroting betekent dit ook ruim € 0,3 mln. lagere besteding. Dit omdat een project in de uitwerkingsfase voordeliger is uitgevoerd en daarnaast zijn enkele projecten doorgeschoven naar 2019 of komen te vervallen.