Onderhoud kapitaalgoederen

Constructies en binnenwater

Constructies en binnenwater

Kades, bruggen, viaducten en tunnels moeten veilig zijn. Daarvoor is goed onderhoud en tijdige vervanging nodig. Het Meerjarenprogramma Kunstwerken 3 met daarin de Vervangingsagenda 2018-2040 en het Uitvoeringsprogramma 2018-2021 is vastgesteld door de gemeenteraad (RIS 297826).

2018 was het eerste jaar van het bijbehorende uitvoeringsprogramma 2018-2021. De volgende projecten zijn in 2018 uitgevoerd:

  • de kadevervanging van de Toussaintkade, Scheveningseveer en  Zuidwal zijn opgeleverd;
  • de Valkenboskade tussen Copernicuslaan en Mient is eind 2018 opgeleverd;
  • de werkzaamheden aan de Calandkade zijn in volle gang en worden conform planning in 2019 afgerond;
  • met het vervangen van de kademuren langs de Valkenboskade tussen de Laan van Meerdervoort en de Thomsonlaan is gestart. Deze projecten worden in de loop van 2019 conform planning afgerond.

De volgende kadevervangingsprojecten zijn voorbereid en worden vanaf 2019 uitgevoerd:

  • De Kleine Veenkade is aanbesteed en gegund  De engineering door de aannemer is gestart.
  • de Suezkade tussen Newtonstraat en Laan van Meerdervoort,
  • Groenewegje tussen Koningstraat en Spinozastraat,
  • Conradkade tussen Laan van Meerdervoort en Groot Hertoginnelaan, Prinsessewal en Hooigracht.

Tot slot was het noodzakelijk om noodmaatregelen te treffen vanwege de versneld verschuivende kademuur aan de Noordwal.

In totaal is in 2018 meer dan één kilometer kademuur vervangen. In totaal is hieraan circa € 6,7 mln. besteed. Daarnaast is € 4,7 mln. geïnvesteerd via het Meerjaren Investeringsplan (MIP).

De voorbereiding voor de renovatie van de Hemsterhuisbrug loopt en de voorbereiding voor de vervanging van het Piet Heinplein en het terugbrengen van de gracht is opgestart. Daarnaast is een start gemaakt met de voorbereiding van de brug in de Benoordenhoutseweg ter hoogte van de Hart Nibrigkade.   

De Koningstunnel wordt van maart tot en met november 2019 gerenoveerd. Om de renovatie binnen deze korte uitvoeringstijd te kunnen realiseren is afgelopen jaar op de locatie van de leverancier reeds een prototype van de bedienplaats gemaakt. De bouw van de uitbreiding van het dienstgebouw aan de Ammunitiehaven onder het Prins Bernhardviaduct is gestart en wordt in 2019 afgerond. In 2018 is circa € 7,6 mln. geïnvesteerd. Zowel financieel als qua planning loopt het project op schema.

Constructies en binnenwater

Begroting 2018

Realisatie 2018

Programma 9 - Buitenruimte

Uitvoeringsbudget Bruggen, viaducten en tunnels

5.454

5.970

Uitvoeringsbudget Grachten en Vaarten

9.510

9.168

Uitvoeringsbudget Binnenhavens

78

52

Programma 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

Uitvoeringsbudget Bruggen, viaducten en tunnels

62

56

Uitvoeringsbudget Grachten en Vaarten

97

195

Uitvoeringsbudget Waterkering

142

158

Totaal

15.433

15.599