Onderhoud kapitaalgoederen

Wegonderhoud

Wegonderhoud

Onderhoud van de wegen is noodzakelijk om de functionaliteit en de veiligheid van de wegen te garanderen. Op grond van de ´Haagse nota mobiliteit 2010/2020´ en de ´kadernota openbare ruimte´ (RIS 249315) zijn nadere prioriteiten voor het wegonderhoud gesteld. Elementen uit het mobiliteitsplan zijn onder andere het concentreren van doorgaand verkeer op hoofdroutes, het bevorderen van het fietsverkeer en het aantrekkelijker maken van lopen in de stad. De prioriteit van het wegonderhoud is gelegd op het hoofdwegenstelsel, het onderhoud van de fietspaden en de drukbelopen voetpaden, zoals in winkelgebieden.

Bij de planning van het onderhoud krijgen projecten die gecombineerd kunnen worden uitgevoerd zoveel als mogelijk voorrang. Voor de periode 2017-2019 € 5,5 mln. beschikbaar gesteld om de buitenruimte op het gewenste kwaliteitsniveau te brengen. Deze werkwijze is efficiënt, veroorzaakt de minste overlast en leidt tot een impuls voor de kwaliteit van de buitenruimte. De werkzaamheden uit het Meerjarenprogramma Wegonderhoud 2014-2018 (RIS 265100) ligt op schema. Er zijn 46 onderhoudsprojecten uitgevoerd.

Daarnaast is vanuit het onderhoudsbudget financieel bijgedragen aan integrale stedelijke uitvoeringsprojecten. In totaal is in 2018 onderhoud uitgevoerd aan 22 hectare verharding waaraan circa € 12,8 mln. is uitgegeven. Enkele grote onderhoudsprojecten waren: de Vlaskamp, de Segbroeklaan, Madesteijnweg, de Kempstraat, de Pansierstraat en de Leidsestraatweg.

Bij wegonderhoud is ook aan bewoners gevraagd of de inrichting kon worden aangepast. Dit is bijvoorbeeld gedaan bij Laan van Clingendael en Isabelleland en omgeving.

Vanuit programma 14, Stadsdelen, integratie en dienstverlening, wordt het calamiteitenonderhoud, het klein onderhoud, het onderhoud na meldingen van burgers en het planmatige klein onderhoud aan straatmeubilair bekostigd.

Uitvoeringsbudget wegbeheer

Begroting 2018

Realisatie 2018

Uitvoeringsbudget programma 9 - Buitenruimte

15.229

15.497

Uitvoeringsbudget programma 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

6.368

6.857

Totaal

21.667

22.354