Onderhoud kapitaalgoederen

Groenbeheer

Groenbeheer

Groen draagt bij aan de kwaliteit van leven en aan klimaatadaptatie. Het Haagse groen kent vier hoofd categorieën: Wijk- en buurtgroen, straatbomen, ecologische verbindingszones en grote groengebieden. Beleid hiervoor is in diverse nota’s vastgelegd zoals De agenda groen voor de stad. Doel van deze nota’s is te zorgen voor een groenstructuur van de 21e eeuw met een eigentijdse programmering en vormgeving.    

In het Meerjarenprogramma Groen (RIS 280307) 2014-2018 zijn de groene prioriteiten vastgelegd, te weten veiligheid, duurzame instandhouding en schoon groen.

Het reguliere onderhoud in het wijk- en buurtgroen is een van de grootste posten  in het beheer van het openbaar groen. Het reguliere onderhoud omvat onder andere maaien van bermen en gazons, schoffelen van plantsoenen, snoeiwerk werkzaamheden en  onderhoud aan de bomen. Voor het wijk- en buurtgroen is en opzichte van 2012 een afname van 5% geconstateerd op het beheerniveau, CROW B. Momenteel wordt 90% op dit niveau, vergelijkbaar met residentieniveau, beheert.
Voor het onderhoud van de bomen geldt een toename van 13% ten opzichte van 2013 van de bomen die onderhouden worden op CROW B. Momenteel wordt 90% van de bomen op dit niveau beheert.

Het beleid over straatbomen is opgenomen in de nota ‘Haagse bomen’ (RIS 158380).

De reguliere uitval van bomen als gevolg van ziekten, plagen, storm en ouderdom schommelt jaarlijks tussen de 1.100 en 1.500 bomen. In 2018 zijn er bijna 1.300 bomen verwijderd die door natuurlijke omstandigheden aan het eind van hun (veilige) levenscyclus waren gekomen waarvan slechts een beperkt aantal bomen (ca. 20 bomen) door storm. Het aantal bomen dat in 2018 is geplant ter vervanging van deze natuurlijk gestorven bomen bedroeg ruim 1.300 bomen. Hier was  circa € 2,4 mln. mee gemoeid.

Verwacht werd dat er begin 2018 een landelijke richtlijn voor de beoordeling van populieren aanwezig  was. Dit heeft langer op zich laten wachten waardoor de inventarisatie en het rapport pas in augustus gereed waren. Het uitgevoerde populierenonderzoek “Kwaliteitsbeoordeling populieren” is aan de raad verzonden (RIS 300436). Aangegeven is dat er in heel Den Haag circa 2.200 populieren onveilig zijn. Vervanging van deze populieren start vanaf 2019.

In 2018 is ca. 3.500 m2 aan buitenruimte ontsteend en omgezet naar extra groen. Zo is aan de Melis Stokelaan een groene middenberm gerealiseerd en zijn er 47 extra bomen geplant.  Verder is vergroening uitgevoerd o.a. op het Monnickendamplein, Ootmarsumstraat en het Valkenbosplein. Hiervoor is circa € 1 mln. besteed in 2018.

Het beleid over ecologie is opgenomen in de nota ‘Stedelijke Ecologische Verbindingszones’ (RIS159450). In 2018 is deze nota geëvalueerd en dient als basis voor de op te stellen nota Stadsnatuur die in 2019 gereed moet zijn. In 2018 is  € 0,5 mln. besteed aan ecologie. De belangrijkste activiteiten/projecten waaraan in 2018 is gewerkt zijn:

  • evaluatie van de Nota Ecologische Verbindingszones 2008-2018 en start ontwikkeling Nota Stadsnatuur;
  • start ontwikkeling van het beheer- en inrichtingsplan voor de ecologische verbindingszone Laakzone;
  • het soortenmanagementplan voor de bescherming van huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen bij sloop-, bouw- en renovatiewerkzaamheden is ontwikkeld en voorgelegd aan de Omgevingstdienst Haaglanden (RIS 301384);
  • vervanging van de kademuur aan de Toussaintkade met toepassing van een muurplantvriendelijke constructie;
  • herstel van de ecologische verbindingszone bij wijkpark De Horst door de aanleg van natuurvriendelijke oevers, de aanplant van inheemse struiken en oeverbeplanting, het herstel van een vispaaiplaats en het verleggen van een voetpad.

Uitvoeringsbudget groenbeheer

Begroting 2018

Realisatie 2018

Uitvoeringsbudget programma 9 - Buitenruimte

6.125

5.937

Uitvoeringsbudget programma 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

17.360

17.303

Totaal

23.485

23.240