Onderhoud kapitaalgoederen

Riolering en waterbeheersing

Riolering en waterbeheersing

Rioolvervanging

De gemeente zorgt voor een doelmatige inzameling en transport van afvalwater en hemelwater ter bescherming van de volksgezondheid en het milieu en ter voorkoming van wateroverlast. Ok houdt de gemeente diverse drainagesystemen in stand. Het beheer en onderhoud voor de komende jaren is geregeld in het Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2020 (RIS 289287).

In 2018 is € 16,7 mln. geïnvesteerd waarmee 15,6 kilometer riolering is vervangen, o.a. op: Houtrustweg, Bloemenbuurt Oost en West en Badhuisweg, Melis Stokelaan en Boylestraat en omgeving.
Projecten in uitvoering in 2018 en doorlopend in 2019: Transvaalkwartier Zuid, Moerwijk Noord fase 2, Duindorp, Rustenburg Oostbroek, Bakkerstraat e.o. en de Johan van Oldebarneveltlaan.

De geplande aantal kilometers van 22 is voor 2018 niet gehaald. Dit is omdat de projecten Frederik Hendriklaan, Bezuidenhout Oost fase 2 en Erasmusweg zijn doorgeschoven naar 2019 als gevolg van vertragingen in de voorbereiding. Deze drie projecten samen zijn goed voor 8 km en worden in 2019 uitgevoerd.  Het aantal geplande aantal kilometers aan rioolvervanging in het GRP 2016-2020 zal gehaald worden. In 2018 is 7,6 hectare afgekoppeld van het gemengde rioolstelsel.

Rioolheffing

Begroting 2018

Realisatie 2018

Jaarlijkse exploitatie/onderhoud, excl. dotatie voorziening

16.702

17.279

Totaal

16.702

17.279