Grip op grote projecten

Laakhaven West

Laakhaven West

Algemeen

Financieel

Datum van gegevens

1-1-2019

Looptijd

2007-2023

Projectnaam

Laakhaven West

Omzet

85,1 mln.

Projectkenmerk

Grondexploitatie

Planrealisatie

84,90%

Programma

Stadsontwikkeling en wonen

Saldo eindwaarde

39,1 mln. NEG

Portefeuillehouder

B.A. Revis

Risicoprofiel

0,38 mln. POS

Samenvatting

1-6-2018

1-1-2019

Maatschappelijke effecten

GROEN

GROEN

Inhoudelijke kaders

ORANJE

GROEN

Saldo

ORANJE

GROEN

Risico's en bandbreedte saldo

ORANJE

GROEN

Proces en informatie

GROEN

GROEN

Voortgang en planning

GROEN

GROEN

Wijzigingen:
Er heeft geen verslechtering van de stoplichten plaatsgevonden.

OOmschrijving

Het plangebied Laakhaven West ligt grofweg ingesloten tussen de Waldorpstraat en de Calandstraat. De transformatie van een verouderd bedrijventerrein tot een gemengd stedelijk woon- en werkmilieu is nagenoeg afgerond. De laatste grootschalige bouwprojecten in het gebied zijn de Kop van Laak en de Waldorp Four.

In het derde kwartaal van 2012 is een gewijzigd stedenbouwkundig plan vastgesteld (RIS 251778) in het vierde kwartaal gevolgd door een nieuw bestemmingsplan. Daarbij is er definitief gekozen voor ontwikkeling van een groot aantal deelgebieden in de vorm van Kleinschalig Opdrachtgeverschap (KO). Veelal zonder zelfbewoningsplicht waardoor ook kleine ontwikkelaars een kans hebben gekregen om hun plannen te verwezenlijken.
Vanaf 2016 tot medio 2018 zijn in het gebied ruim 850 woningen opgeleverd. Het omvangrijke project Caland Dock (550 woningen, commerciële ruimte en parkeergarages) valt buiten de scope van de grondexploitatie.
Aan de Calandkade, LW5, is tot juni 2019 in tijdelijke bebouwing huisvesting voor arbeidsmigranten (Labourhotel) ondergebracht. Na het vrijkomen van de locatie wordt hier een verbindingsstraat gerealiseerd.
Alle openbare ruimte (ca. 44.128 m2) in het plangebied wordt heringericht, waarbij de herprofilering van de Waldorpstraat het meest in het oog springt. Deze is in 2014 uitgevoerd, waarbij ook een ventweg voor de bebouwing in de spoorzone is aangelegd. Later zullen ook de ontsluitende straten, de Calandkade en het Johan van Veenplein op de schop gaan als daar de bebouwing is opgeleverd.
De 1e van der Kunstraat (deels) en de Verisstraat zijn in 2018 heringericht. Aansluitend op de oplevering van de 2e fase Calandstraat en het aanbrengen van riolering zal het Johan van Veenplein e.o. tijdelijk ingericht worden. Begin 2019 start de aanleg van de sterfietsroute Waldorpstraat om daarmee het kruispunt Waldorpstraat/Viaductweg veiliger te maken.