Grip op grote projecten

Risico's en bandbreedte saldo

Risico's en bandbreedte saldo GROEN

De  Grondexploitatiemaatschappij  Vroondaal Beheer B.V. (kortweg: GEM) is verantwoordelijk voor het opstellen van de grondexploitatie inclusief risicoanalyse. De grondexploitatie is bij vaststelling van het nieuwe stedenbouwkundig plan in 2013 door de GEM herzien. Daarbij is het uitgangspunt geweest om een robuuste grondexploitatie op te stellen: een neutraal resultaat en een evenwichtig risicoprofiel. De GEM actualiseert minimaal jaarlijks de grondexploitatie op basis van de nieuwste (markt)inzichten. De grondexploitatie en het jaarplan worden door de directie, via de stuurgroep ter goedkeuring voorgelegd aan de aandeelhouders.
De gemeente is niet alleen deelnemer in de GEM en de VEM, maar fungeert ook als financier voor de GEM
Bij de start van de PPS Vroondaal is door het college besloten tot het verstrekken van de financiering voor de ontwikkeling van het project Vroondaal van maximaal € 150 mln., inclusief een flexibele kredietfaciliteit bij de BNG van € 20 mln. (vertrouwelijk besluit d.d. 15 april 2008, DSO/2007.4186). Het financieringsplafond is bij Projectdocument 2013 verhoogd tot € 160 mln. (RIS256696).

De gemeente loopt in haar rol als financier het risico dat de lening die aan de GEM Vroondaal is verstrekt, niet (helemaal) kan worden afgelost (faillissement). Dit risico is op diverse manieren afgedekt:
1. In het kader van de Basel III-systematiek dient bij een uitstaande lening een voorziening te worden getroffen voor een (mogelijk) oninbaar deel van de lening.  
2. Door de marktpartijen waarmee de gemeente samenwerkt in GEM Vroondaal  zijn bankgaranties afgegeven.

3. Aanvullend heeft de gemeente pand- en hypotheekrecht op de gronden gevestigd ter zekerheidstelling van de lening.  
Daarnaast worden de risico’s op de grondexploitatie afgedekt door de Reserve Grondbedrijf. In de geheime bijlage MPG 2018 is een uitgebreidere omschrijving opgenomen van het risicoprofiel en risicodekking.

Het risicoprofiel in 2018 is ten opzichte van 2017 verbeterd vanwege de aantrekkende markt voor woningbouw en de hiermee verband houdende versnelling van de grondverkoop. De verwachting is dat deze tendens zich doorzet. Dit zal dan worden verwerkt in de grondexploitatie 2019.

Wijzigingen

Niet van toepassing.