Grip op grote projecten

GEM Vroondaal (verbondenpartijen)

GEM Vroondaal (verbondenpartijen)

Algemeen

Financieel

Datum van gegevens

1-1-2018*

Looptijd

2010-2026

Projectnaam

GEM Vroondaal

Omzet

713,0 mln.

Projectkenmerk

Verbonden partij

Planrealisatie

56,00%

Programma

Stadsontwikkeling en wonen

Saldo eindwaarde

0,59 mln. POS

Portefeuillehouder

B.A.Revis

Risicoprofiel

Verlaagd

* Dit betreft de laatst vastgestelde grondexploitatie. Deze wordt eenmaal per jaar herzien

Samenvatting

1-6-2018

1-1-2019

Maatschappelijke effecten

GROEN

GROEN

Inhoudelijke kaders

GROEN

GROEN

Saldo

GROEN

GROEN

Risico's en bandbreedte saldo

GROEN

GROEN

Proces en informatie

GROEN

GROEN

Voortgang en planning

GROEN

GROEN

Wijzigingen:
Er heeft geen verslechtering van de stoplichten plaatsgevonden. De GEM wordt eenmaal per jaar geactualiseerd. Om deze reden hebben er geen wijzigingen voor gedaan en zijn de rapportages van 1-6-2018 en 1-1-2019 gelijk aan elkaar.

Omschrijving

Op 8 maart 2010 is de publiek-private samenwerking  Vroondaal formeel opgericht. Het zijn commanditaire vennootschappen (C.V.’s) met een beherende vennoot (B.V.’s) voor grondexploitatie en de vastgoedexploitatie. De samenwerking tussen de partijen is aangegaan op 50/50 basis tussen enerzijds gemeente en anderzijds een combinatie van marktpartijen: BPD B.V. en Synchroon B.V.
Het oorspronkelijke plan Vroondaal (2002) omvatte de uitgifte van ca. 970 woningen/kavels in het topsegment. Als gevolg van de economische en financiële crisis is de woningmarkt ingezakt in de jaren na 2008. Daardoor is ook de vraag naar  bouwkavels voor de bouw van luxe woningen in  het topsegment sterk gedaald. De partijen concludeerden dat verbreding van het woningbouwprogramma noodzakelijk was om enerzijds te kunnen voldoen aan de vraag en anderzijds voldoende afzet te creëren om zodoende de risico’s op de grondexploitatie beter te kunnen beheersen. Deze verbreding in woningbouwcategorieën is verwerkt in de ontwikkelingsvisie Vroondaal Revisited (2011 RIS 180771) https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/13/Overige%20bestuurlijke%20stukken/79048
In 2012 heeft de GEM Vroondaal de ontwikkelingsvisie in samenwerking met Gemeente Den Haag verder uitgewerkt in een stedenbouwkundig plan. Op 12 februari 2013 heeft B&W het projectdocument (2013 RIS 256696) https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/13/Overige%20bestuurlijke%20stukken/73137) inclusief stedenbouwkundigplan, ontwikkelingsstrategie, grondexploitatie e.a. vastgesteld plus nadere randvoorwaarden geformuleerd. Het stedenbouwkundig plan is verwerkt in het nieuwe bestemmingsplan en exploitatieplan Madestein-Vroondaal. Het bestemmingsplan en exploitatieplan zijn op 29 juli 2015 onherroepelijk geworden. In het bestemmingsplan is alleen de hoofdstructuur vastgelegd waardoor de secundaire planstructuur flexibel is voor de toekomstige inrichting. Er wordt een ontwikkeling mogelijk gemaakt van maximaal 2.150 woningen incl. bestaande woningen in het plangebied.

De grondexploitatie Vroondaal bestaat uit 4 deelplannen, te weten Noord I en II en Zuid I en II.

Vanaf eind 2014 is gestart met bouwrijp maken in Vroondaal Zuid I en zijn vanaf 2015 de eerste gronden verkocht. Op basis van de toegenomen vraag vanuit de markt is de looptijd van het project met 1 jaar verkort en kent nu een einddatum welke eind 2026 ligt. Voor de periode 2019-2020 is de verwachting dat er voor meer dan 200 woningen grond wordt uitgegeven met een top in 2020 op basis van overeenkomsten met marktpartijen. Onderliggende grip rapportage heeft betrekking op de grondexploitatie 2018. In het derde kwartaal van 2019 zal de grondexploitatie 2019 door de aandeelhouders moeten worden bekrachtigd.