Grip op grote projecten

Proces en informatie

Proces en informatie GROEN

Middels Grip-rapportages wordt de stand van zaken gerapporteerd. Voor het schema, zie de Grip-rapportage van de grondexploitatie


Het stedenbouwkundig plan is samen met de GEM en VEM Vroondaal gemaakt  inclusief een herziene grondexploitatie en ontwikkelstrategie. De documenten zijn vastgesteld door het college in de vorm van een projectdocument op 12 februari 2013 (RIS 256696). In december 2013 zijn aangepaste samenwerkingsafspraken vastgelegd in een allonge op de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) en geaccordeerd door het College (DSO.2013/1732 geheim). Na vaststelling van het projectdocument is het stedenbouwkundig plan vertaald  in een bestemmingsplan en exploitatieplan die door de Raad zijn vastgesteld (RIS 269828) op 20 februari 2014.  Beide plannen zijn per 29 juli 2015 onherroepelijk, na uitspraak van de Raad van State. Het opstellen van een exploitatieplan is in beginsel verplicht. Op basis van het exploitatieplan is het kostenverhaal volgens een wettelijk vastgestelde methodiek verzekerd. Elk jaar dient het exploitatieplan te worden herzien. Op 30 juni 2016 heeft de Raad de 1e herziening exploitatieplan vastgesteld. Deze is begin maart 2017 onherroepelijk geworden. De tweede herziening exploitatieplan dient voor maart 2018 vastgesteld zijn door de raad.
In de zomer van 2015 heeft het College ingestemd met de uitwerking en uitvoering van het Landschapspark Madestein door de GEM Vroondaal  en de aanleg van de recreatieve fietsroute door het park. De kosten voor deze herinrichting worden gedragen door de gemeente, Haaglanden en Provincie en GEM Vroondaal, die opdrachtgever is voor de uitvoering, . Het totale budget voor de herinrichting van het Landschapspark is tevens taakstellend.
De eerste herziening bestemmingsplan Madestein-Vroondaal betrof een aanpassing voor het verleggen van een hoofdgasleiding en een optimalisatie van het kruispunt Madesteinweg / Madepolderweg. In december 2016 heeft de Raad ermee ingestemd. In het voorjaar 2017 is deze eveneens onherroepelijk geworden. Voor het zomerreces heeft het College groenlicht gegeven voor  het projectdocument  uitvoering  reconstructie Madesteinweg / Madepolderweg. De tweede herziening van het bestemmingsplan Vroondaal is op 11 april 2018 onherroepelijk geworden. De tweede herziening van het bestemmingsplan betreft het verschuiven van een buurtontsluitingsweg opdat Noord II beter verkaveld kan worden.
De tweede herziening van het Exploitatieplan is op 17 mei 2018 vastgesteld (RIS.294328). Deze tweede herziening van het exploitatieplan is een up-date van het exploitatieplan wat wettelijk jaarlijks dient plaats te vinden.
Verder zijn de VEM Vroondaal C.V. en de VEM Vroondaal Beheer B.V. per 31 december 2018 opgeheven (DSO/2018.559). Door afspraken met de Ontwikkelcombinatie (OC) Vroondaal V.O.F. is de exploitatie sluitend beëindigd.
De gemeentelijke grondbank Vroondaal is als gevolg van de gewijzigde verslagleggingsregels BBV aan de grondexploitatieportefeuille toegevoegd bij besluit van 15 december 2016 (RIS295701). Hiervoor was de gemeentelijke grondbank een separate balanspositie.

Te verwachten besluitvorming 2019
De verwachte besluitvorming in 2019 is de vaststelling en onherroepelijk worden van de 3e herziening exploitatieplan, en de 3e herziening van het bestemmingsplan.

Wijzigingen

Niet van toepassing.