Vastgoed

Financieël resultaat vastgoed

Financieël resultaat vastgoed

De baten en lasten met betrekking tot het vastgoed worden verantwoord op de diverse beleidsprogramma’s waarvoor het betreffende vastgoed functioneel wordt ingezet. Het resultaat over 2018 voor de gehele vastgoedportefeuille bestaat uit een totaal voordeel van € 776.000.

Samenstelling resultaat in € 1.000 voor resultaatbestemming over 2018

Resultaat Vastgoedportefeuille 2018

Programma (reserve beleids dienst)

Reserve onderhoud vastgoed

Algemene reserve

Toegestaan nadelig saldo 2018

44.562

N

Uitkomst 2018

43.786

N

Resultaat 2018

776

V

Samenstelling resultaat 2018

- verkoop panden

1.172

V

1.172

- afwaardering verkoopportefeuille

-125

N

-125

- onderhoud vastgoed

-184

N

-184

- apparaatslasten

-99

N

-99

- kosten leegstand en huurderving

-948

N

-948

- exploitatie rendabele panden

645

V

645

- overig (o.a. voordeel 78K regionale belastingen)

314

V

314

Totaal samenstelling resultaat 2018

776

V

-88

-184

1.047

Het resultaat wordt vooral verklaard door de volgende grootste ontwikkelingen:

  • Verkoop

Op de verkoop van panden was voor 2018 een boekwinst begroot van € 1,5 miljoen maar is € 2,672 miljoen aan boekwinst gerealiseerd waardoor bij de jaarrekening een voordeel van € 1,172 miljoen wordt gepresenteerd.

  • Onderhoud

Het structurele onderhoudsbudget bedraagt jaarlijks € 8,604 miljoen. Voor 2018 was voor onderhoud een bedrag van € 10,235 miljoen geraamd. Dat is een geraamde overbesteding ten opzichte van het structurele budget van € 1,631 miljoen. De werkelijke onderhoudsuitgaven waren in 2018 € 0,184 miljoen hoger dan geraamd. In 2018 wordt daardoor € 1,815 miljoen onttrokken aan de onderhoudsreserve. Deze dient als buffer om grote pieken en dalen op te vangen in de onderhoudslasten. Zie ook de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.

  • Leegstand en huurderving

De kosten voor leegstand en huurderving kwamen in 2018 uit op € 0,948 miljoen. Door minder leegstand neemt dit nadeel al enige jaren af.

  • Exploitatie rendabele panden

Verder is er een voordeel van € 0,645 miljoen op accommodaties die door de gemeente minimaal kostendekkend worden verhuurd. Dit wordt onder andere veroorzaakt door afnemende kapitaallasten bij kostprijsdekkende verhuur over de gehele looptijd.  Voorheen werden deze voordelen toegevoegd aan de egalisatiereserve rendabele panden. Door het opheffen van deze reserve worden de voor- en nadelen (huurderving) nu verwerkt in het resultaat.