Vastgoed

Omvang vastgoedportefeuille

Omvang vastgoedportefeuille

Op 31 december 2018 omvat de gemeentelijke vastgoedportefeuille 1.327 panden en gronden.
Regulier in erfpacht uitgegeven objecten, openbare ruimte, (school)gebouwen waarop de gemeente een economisch claimrecht heeft en bijzondere objecten zoals kerklokken, de slangenmuur en het toegangshek in Clingendael zijn hierbij niet meegeteld.

De gemeentelijke vastgoedportefeuille bestaat dan uit 857 panden en 470 percelen grond. Bij de panden kan onderscheid gemaakt worden naar panden die in eigendom zijn van de gemeente (786) en vastgoed dat is gehuurd of in bruikleen gegeven is aan de gemeente om de beleidsdoelstellingen te behalen (74). Van de gronden zijn 467 percelen in vol eigendom van de gemeente en drie percelen zijn door de gemeente aangehuurd of in bruikleen gekregen.

Het aantal zelfstandig verhuurbare eenheden is hoger. De gemeentelijke panden bestaan uit 1.756 verhuurbare eenheden en de gronden bestaan uit 687 verhuurbare eenheden. Verdeeld over de verschillende gemeentelijke begrotingsprogramma’s ontstaat het volgende beeld.

Gemeentelijke vastgoedportefeuille per programmalabel

Programmalabel

panden

gronden

03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie

12

4

05 - Cultuur en Bibliotheek

78

2

06 - Onderwijs

116

6

07 - Werk en Inkomen

20

1

08 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid

75

15

09 - Buitenruimte

56

136

10 - Sport

42

73

11 - Economie 

6

12 - Mobiliteit

122

7

13 - Stadsontwikkeling en Wonen

209

222

14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

25

1

15 - Finaniën

29

3

Overhead

67

Totaal

857

470

In bovenstaand overzicht zijn zowel de panden en gronden opgenomen die in eigendom zijn van de gemeente (1.253) als de aangehuurde panden en gronden (74).

De boekwaarde van de gemeentelijke vastgoedportefeuille per 31 december 2018 is € 1.005 miljoen, exclusief activa in aanbouw. De boekwaarde is met € 15 miljoen afgenomen. De afschrijvingen op het bestaand gemeentelijk vastgoed waren hoger dan de waarde van aangekochte panden, opgeleverde gebouwen of investeringen in installaties (nieuwe activa).  

Ontwikkeling boekwaarde gemeentelijke vastgoedportefeuille in 2018 in miljoenen euro’s

Afschrijvingen/

Nieuwe

Categorie Vaste Activa

1-1-2018

Verkopen

activa

31-12-2018

Gebouwen en werken

755

40

33

748

Gronden en terreinen

185

4

0

181

Installaties en overige Materiële Vast Activa

76

8

3

71

Woonruimtes

4

0

1

5

Subtotaal

1.020

52

37

1.005

Materiële Vaste Activa in aanbouw

43

0

52

95

Totaal activa

1.063

52

89

1.100