Vastgoed

Duurzaamheid

Duurzaamheid

Duurzaamheid is één van de speerpunten van de gemeente Den Haag. Een belangrijk element daarbij is de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. Om inzicht te krijgen in de verduurzamingsmogelijkheden per pand is het noodzakelijk om eerst een beeld te krijgen van het huidige energieverbruik per pand. Op basis daarvan kan gekeken worden op welke manier het energieverbruik verminderd kan worden. In 2018 zijn in dat kader voor een groot aantal panden energielabelscans en maatwerkrapporten opgesteld. Per 31 december 2018 beschikken 277 panden die in eigendom zijn van de gemeente Den Haag, of door de gemeente gehuurd worden over een energielabel ten opzichte van 170 panden per ultimo 2017.

Verder zijn van 110 panden maatwerkrapporten opgesteld. Op basis van deze maatwerkrapporten zal het gemeentelijk vastgoed de komende jaren verduurzaamd worden. Voor 2019 en 2020 zijn 60 panden geselecteerd om te verduurzamen op basis van het criterium grootste CO² reductie per geïnvesteerde euro.
In 2018 is al veel energie gestoken in het voorbereidende processtappen met huurders en technische analyses van de maatwerkrapporten zodat in 2019 met de uitvoering gestart kan worden. Het afgelopen jaar zijn er voor een elftal panden al stappen gezet in het verbeteren van de energieprestatie door vanuit de Duurzame Meerjaren Onderhoudsplannen (DMOP) activiteiten uit te voeren waarbij huurders eveneens hun bijdrage hebben geleverd. Naast de DMOP zal de beschikbare investeringsruimte de komende jaren gebruikt gaan worden

Daarnaast is door de gemeente zogenaamde SDE subsidie (Stimuleringsregeling duurzame energieproductie) aangevraagd en toegekend voor de plaatsing van zonnepanelen op daken van gemeentelijke panden. In het kader van deze toekenning van SDE subsidie zullen in 2019 circa 2.350 zonnepanelen geplaatst worden op zes gemeentelijke panden. Voor de levering van zonnepanelen is eind 2018 een Europese aanbesteding opgestart. Medio mei 2019 zal de definitieve gunning hiervoor plaatsvinden, waarna gestart zal worden met de daadwerkelijke plaatsing van de zonnepanelen. In 2018 zijn op een drietal panden al PV-panelen geplaatst in samenwerking met particuliere initiatieven.