Financiering

Relevante gebeurtenissen 2018

Relevante gebeurtenissen 2018

Algemeen

De paragraaf financiering beschrijft de leningen en de actuele ontwikkelingen op het financieringsgebied. Het treasurybeheer is gericht op het minimaliseren van de gemeentelijke rentelasten op korte en lange termijn en op de beheersing van rente- en financieringsrisico’s.

Relevante gebeurtenissen in 2018

Langlopende leningen
Voor de uitgaven aan investeringen en terugbetalingen op langlopende leningen trekt de gemeente nieuwe langlopende leningen aan. In juni 2016 is een langlopende lening afgesloten van € 165 mln. tegen 1,485% en in oktober 2018 opgenomen ( forward lening). Hiermee is ook voor langere tijd zekerheid ontstaan over de financiering. Dit draagt bij aan de financiële stabiliteit van de gemeente. In juni 2018 is Den Haag toegetreden tot de verkopende aandeelhouders van de Enecoaandeelhouders. Als gevolg van een mogelijke verkoop is niet een 20 jarige lineaire lening aangetrokken voor de financiering van de gerealiseerde investeringen in 2017, maar is in juni 2018 een lening van € 225 mln. afgesloten en opgenomen met een looptijd van 1 jaar en 5 maanden tegen minus 0,31%.

(Her)financiering HTM
Vanaf 1 maart 2017 verstrekt de gemeente geen leningen meer aan de HTM en sindsdien regelt de MRDH de financiering aan de HTM. De twee leningen van de HTM van totaal € 29,9 mln. waar de gemeente nog garant voor stond in 2017, zijn in februari 2018 overgedragen naar de MRDH.

Omzetting belegging Fonds Uiver 2006
Om de jaarlijkse beheerkosten te verlagen is in december 2018 de obligaties in Fonds Uiver overgegaan naar de gemeente Den Haag en is het fonds opgeheven. Dit levert geen financieel risico op voor de gemeente Den Haag en ook geen risico vanuit schatkistbankieren.

Negatieve korte rentes
In heel 2018 was de rente voor leningen met een looptijd van een tot drie maanden negatief. Op 31 december 2018 was het tarief voor leningen van een maand circa minus 0,35% en voor leningen van drie maanden circa minus 0,30%. Door de negatieve rentes ontvangt de gemeente rente over de bedragen die het voor korte tijd leent van de banken. Daar staat tegenover dat de gemeente rente moet betalen voor de waarborgsom (stand ultimo december 2018: € 51,5 mln.) die de gemeente aan de bank moet storten als zekerheid voor de afgesloten derivaten (collateral).