Bedrijfsvoering

Juridische zaken

Juridische zaken

Coördinerende portefeuillehouder: Burgemeester

Reorganisatie
Vanaf september 2018 is de organisatie van de juridische functie ingrijpend veranderd. Het merendeel van de juristen werkt nu binnen het Bedrijfsvoeringsexpertisecentrum. Van daaruit worden de diensten juridisch ondersteund bij hun primaire processen. Afhandeling van wob- en privacyverzoeken worden voortaan ook centraal opgepakt door het onderdeel Juridische Zaken van het Bedrijfsvoeringdsexpertisecentrum. Bij de Bestuursdienst resteert een kleine juridische afdeling die het gemeentebestuur adviseert.

Belangwekkende dossiers waaraan de juridische functie in 2018 heeft bijgedragen zijn bijvoorbeeld het nderwijs- en cultuurcluster (OCC), Plein 1813 (Israëlische ambassade), het ENECO-dosier, energietransitie en de Joodse en Indische ereschulden.

  1. Bezwaar en beroep (bestuursrechtelijk)

In 2018 was het streven om 90% van de bezwaarschriften binnen de wettelijke termijn af te doen. Dat percentage lag in 2018 over de hele gemeente gezien op 97,8%.

Bezwaar- en beroepschriften

2018

2017

2016

A. Ingediende bezwaarschriften (% van A)

77.089

68.329

58.811

B. Afgehandelde bezwaarschriften

70.934

64.511

57.933

C. Herzien na bezwaar (% van B)

25.385 (36%)

22.872 (35%)

25.082 (43%)

D. Beroepszaken

1.554

1.245

1.209

E. Gegrond in beroep (% van D)

188 (12%)

183(14,6%)

159 (13.1%)

F. Hoger beroepzaken

430

291

369

G. Gegrond in hoger beroep (% van F)

162 (38%)*

35 (12%)

25 (6,7%)

* Van de 162 zaken gaan er 134 over één WOZ-kwestie. Gecorrigeerd daarmee komt het percentage op 6,7%.

Prestatie-indicator

2018

Nulmeting

Realisatie 2017

- Totaal aantal bezwaarschriften
-  Aantal bezwaarschriften waarbij beroep wordt aangevraagd.
- % beroepszaken waarbij de gemeente in het gelijk wordt gesteld

77.089

 81.400

68.329

1.984

1.400

1.245 

83,4%

85%

85,3% 

% bezwaarschriften binnen de wettelijke termijn afgedaan

97.8%

90%

91,8% 

Civiele procedures

2018

2017

2016

Aantal civiele procedures

414

464

410

Verloren zaken

7 = 1,7%

6 = 1,2%

3= 0,7%

Schikkingen

1 (na mediation)

7

9

Jaar

Interne inhuur

Huisadvocaten

Andere kantoren

Extern totaal

aantal zaken

kosten €

aantal zaken

kosten €
(ex. btw)

aantal zaken

kosten €
(ex. btw)

kosten €
(ex. btw)

2018

219

1.190.740

122

1.367.292

onbekend

2017

224

1.720.026

97

2.102.642

5

160.134

2.262.776

2016

388

1.899.898

94

1.328.485

6

180.938

1.509.423

Bezwaar en beroep personeelsbesluiten

Bezwaarschriften
In 2018 zijn 131 nieuwe bezwaarschriften over een personeelsbesluit ontvangen. In totaal waren er in 2018 182 bezwaarschriften in behandeling: 131 plus 51 bezwaarschriften uit 2017. Van deze 182 bezwaarschriften zijn er 127 in 2018 afgehandeld.

78% van de bezwaarschriften is binnen de wettelijke termijn afgehandeld. Een groot deel van de overschrijding van de termijn betreft een groep medewerkers van Veilig Thuis waarvan het dienstverband door de gemeente Den Haag is overgenomen. Wegens organisatorische redenen was het niet mogelijk om deze zaken, die gezamenlijk zijn behandeld, binnen de termijn af te handelen.
In de meeste andere gevallen was er sprake van verzoeken om uitstel van de kant van de indiener van het bezwaarschrift. Overschrijding van de termijn heeft in 2 gevallen geleid tot een ingebrekestelling van de gemeente Den Haag maar niet tot een dwangsom.

Van de in 2018 afgehandelde bezwaarschriften zijn er 10 gegrond, 61 ongegrond en 20 niet ontvankelijk verklaard. Er zijn 36 bezwaarschriften ingetrokken in 2018, veelal nadat een nieuw besluit was genomen.

Beroepschriften
In 2018 zijn 30 nieuwe beroepschriften binnengekomen over personele besluiten. Ten opzichte van 2017, waarin 18 nieuwe beroepschriften zijn binnengekomen, is dit een aanzienlijke stijging. Deze toename komt voor een deel door de eerder genoemde groep medewerkers van Veilig Thuis, waarvan een aantal niet alleen in bezwaar, maar ook in beroep is gegaan. Met de nog lopende zaken uit 2017 waren in totaal 35 beroepen in behandeling in 2018 waarvan er 12 zijn afgedaan.

Door de rechtbank zijn 2 zaken ongegrond verklaard, 2 zaken zijn gegrond en 3 zijn niet-ontvankelijk verklaard. 3 zaken zijn door ex-medewerkers ingetrokken. Van de 2 voorlopige voorzieningen die in 2018 zijn ingediend door ex-medewerkers, is er 1 toegewezen en 1 afgewezen.

Bij de Centrale Raad van Beroep zijn in 2018 5 nieuwe procedures in hoger beroep binnengekomen van ex-medewerkers van de gemeente. Met de nog lopende zaken uit 2017 waren in totaal 18 zaken in behandeling bij de centrale raad, waarvan er 11 zijn afgedaan in 2018. Daarvan zijn 7 ongegrond verklaard en 2 zijn ingetrokken door een ex-medewerker. Het college heeft een eigen ingediend hoger beroep ingetrokken op basis van nieuw gemaakte afspraken. De centrale raad heeft in het andere door het college ingediende hoger beroep de uitspraak van de rechtbank vernietigd ten gunste van de gemeente.