Bedrijfsvoering

Subsidies en Europese subsidies

Subsidies en Europese subsidies

Centraal Subsidiebureau (CSb)
Het centraal subsidiebureau kreeg in 2018 meer vragen dan in 2017. Er zijn ongeveer 7.500 verleningsverzoeken behandeld en 2.500 vaststelprocessen gestart.

Subsidiedashboard
In 2018 heeft het subsidiebureau een dashboard met actuele informatie over verleningen en vaststellingen en de subsidiebudgetten gemeentebreed beschikbaar gemaakt. Elke dienst en afdeling kan nu nagenoeg real-time zien hoe het is gesteld met tijdige besluitvorming op subsidiebesluiten en de uitputting van subsidiebudgetten.

Rekenkamerrapport “Eerlijk delen”
Eind augustus 2017 heeft de Rekenkamer het rapport “Eerlijk delen” gepubliceerd. In dit rapport staan zes aanbevelingen, die alle worden opgevolgd.
Zo is in 2018 gestart met het zo volledig mogelijk dekken van alle subsidieverleningen door een adequate subsidieregeling. Het aantal regelingen loopt gestaag op, mede als gevolg van nieuwe of gewijzigde beleidslijnen. Aan de totstandkoming van een gemeentebreed beleidskader subsidies, een van de andere aanbevelingen uit het rapport, is gedurende geheel 2018 gewerkt. Het passend en werkbaar maken voor het gehele werkveld inclusief commitment over de hele linie daarover is geen sinecure. Een derde aanbeveling betreft het meer transparant aanbieden van alle subsidiemogelijkheden van de gemeente voor eenieder. Afgelopen jaar is dit door de gemeente met hulp van de stadskamer opgepakt. Burgers en andere betrokken is gevraagd de wijze van informatievoorziening te beoordelen op categorisering, betiteling en inhoud. De resultaten daarvan zijn verwerkt en eind eerste kwartaal 2019 zal het overzicht compleet en helder zichtbaar zijn op internet.
De evaluatie van beleid en subsidieregelingen wordt verbeterd en zoveel mogelijk uniform uitgevoerd. Sinds eind 2018 is er een gemeentebrede handreiking Evaluatie.

Haags subsidiesysteem
In 2018 is verder gewerkt aan een nieuw subsidievolgsysteem dat de aanvrager goed begeleidt. Het ontwerp voorziet in verbeteringen voor de gemeentelijke behandeling, onder meer door directe koppelingen tussen ICT-systemen. Diezelfde koppeling zorgt er ook voor dat de status van een aanvraag of verantwoording voor de aanvrager inzichtelijk is en er direct over gecommuniceerd kan worden.
Er is veel werk verzet met het technisch en inhoudelijk specificeren van de gewenste situatie. Helaas is medio 2018 duidelijk geworden dat de geplande oplevering van het nieuwe backoffice systeem niet haalbaar was. De gecontracteerde leverancier heeft tijdige oplevering conform de gestelde eisen niet waargemaakt. Daarom wordt in 2019 een nieuwe procedure gestart.

Subsidieregister
Het interactieve subsidieregister, zoals dat sinds april 2017 op internet staat, is een goed antwoord op de interne en externe vraag naar de besteding en verantwoording van subsidiegeld. In 2018 is het register ruim 8.000 keer geraadpleegd, meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2017.

Verwerving Subsidies

Door de gemeente wordt actief ingezet op  regionale, nationale en Europese subsidies. In 2018 zijn diverse subsidieaanvragen gehonoreerd vanuit Europese programma’s zoals INTERREG, het Europees Sociaal Fonds (ESF)en Urbact. Daarnaast is in 2018 gebruik gemaakt van stimuleringsregelingen vanuit de rijksoverheid voor de regiodeals en aardgasvrije wijken, de provincie voor groen- en luchtkwaliteitsprojecten en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag voor diverse mobiliteitsprojecten.

Binnen de verschillende subsidieprojecten wordt samengewerkt met partnerorganisaties binnen en buiten de stad, andere (Europese) steden en met kennisinstellingen en het bedrijfsleven in Den Haag.
Voor de vaak verplichte gemeentelijke bijdrage bij het verwerven van subsidies vervult het gemeentelijk Cofinancieringsfonds een belangrijke rol. Hieruit worden gemeentelijke projecten ondersteund die een externe subsidie ontvangen. Deze projecten moeten bijdragen aan duurzaamheid, innovatieve ontwikkelingen en werkgelegenheid in de stad.
De komende jaren wordt een verdere verschuiving verwacht van (enkel) subsidies naar de inzet van het gecombineerd inzetten van subsidies en financieringen (‘blending’) en naar het gebruik van financieringsinstrumenten, zoals revolverende fondsen. Deze ontwikkelingen worden door de gemeente gevolgd en toegepast.